Програма по сектори

ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

  • Съдействиеза синхронизиране на отношенията междуразличните образователни институциив общината;
  • Езиковообучение, обучение по компютърнаграмотност и новости в образованиетоза персонала от училищата и детскитеградини с цел ускоряване подготовкатана преподавателите и внасяне наиновативни и креативни методи на работа;
  • Свързванена бизнеса и училищата с цел представяневъзможностите за намиране на работа врегиона и възможностите за растеж;Стипендиантски програми;
  • Подпомаганена провеждане на извънкласни дейностив посока развитие на основни компетенции;
  • Екоучебен център в близост до природата,с условия за провеждане на лагери,учебни практики, младежки обучения иобмени, зелени училища.

Програма по сектори