Програма по сектори

РЕД И СИГУРНОСТ

РЕД И СИГУРНОСТ

  • Видеонаблюдениена дворовете на детски заведения вобщината, което да работи само извънработното време на градините с целопазване на имуществото;
  • Изгражданена охраняеми паркинги в крайните частина градовете и осигуряване на регуляренобществен транспорт от тях до централнитечасти;
  • Затяганена контрола върху нерегламентиранотопаркиране в градовете и закупуване отобщината на скоби, които да се поставятна автомобилите на нарушителите;
  • Работаза създаване на убежище за бездомниживотни, което да се издържа чрездарения, спонсорство и Общината;Осъществяване на контакт с международниорганизации за осиновяване на животни.

Програма по сектори