Програма по сектори

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  • Преговориза дежурна аптека „на разположение”със съответния ангажимент на общината;
  • Назаседанията на здравната комисия дасе канят и управителите на медицинскитезаведения в общината, за да информиратобщинския съвет за състоянието наповереното им общинско предприятие ипроблемите му;
  • Програмиза профилактика на детски болести инай-чести заболявания сред възрастнитехора;
  • Ограничаванепопулациите на кърлежи и другикръвосмучещи паразити в градовете;
  • Подкрепаза млади родители – обучение по спешнапомощ, срещи със специалисти за превенцияна заболявания и изясняване на поведениеспрямо деца със специални потребности.

Програма по сектори